INTERNATIONAL LAW FIRM

Rynki kapitaіowe

Firma doradza swoim klientom w zakresie polskich regulacji odnoszących siк do rynkуw kapitaіowych takich aspektach jak: emisja akcji i papierуw dіuїnych przy okazji fuzji i przejкж spуіek publicznych, publicznych przeprowadzaniu transakcji przez osoby prywatne podczas ofert publicznych oraz zapisуw na akcje.

Firma asystuje swoim klientom poprzez prawne doradztwo w zakresie instrumentуw finansowych oraz pomaga klientom w przygotowywaniu i negocjowaniu umуw gwarancyjnych oraz projektowaniu określonych dokumentуw dla przedsiкbiorstw takich jak: walne zgromadzenia akcjonariuszy, protokoіy z posiedzeс zarządu oraz innych związanych z dziaіalnością i organizacją przedsiкbiorstwa.

Firma pomaga doradcom finansowym swoich klientуw przygotowywaniu i/lub weryfikacji prospektуw emisyjnych oraz innych dokumentуw wymaganych przez urzкdy paсstwowe oraz Komisjк Papierуw Wartościowych i Gieіd.

Firma doradza swym klientom w procesie zakіadania spуіek handlowych Polsce, umуw wіaścicielskich, poїyczek dla udziaіowcуw, wypіat dywidend, wnoszenia udziaіуw. Firma pomaga swoim klientom w zwoіywaniu oraz organizacji walnych zgromadzeс akcjonariuszy.
Firma posiada takїe bogate doświadczenie w dziedzinie praw akcjonariuszy mniejszościowych w szczegуlności w sytuacjach przymusowego odkupienia akcji od mniejszościowych akcjonariuszy w przypadku sprzedaїy akcji wiкkszościowych udziaіowcуw.