INTERNATIONAL LAW FIRM

Prawo administracyjne

Firma moїe reprezentowaж swoich klientуw w procesie ubiegania o zezwolenia, licencje, koncesje oraz inne formy rejestracji wymagane rosyjskim prawem. Jednym z waїniejszym wymaganym zezwoleń jest zezwolenie na kupno nieruchomości przez cudzoziemca.

Duїa liczba ustaw oraz regulacji prawnych skierowanych do podmiotуw gospodarczych jak i osуb indywidualnych czкsto wymaga pomocy prawnej przy ich interpretacji. Nasza firma doradza klientom w rozwiązywaniu prawnych problemуw pojawiających siк w trakcie prowadzenia dziaіalności gospodarczej, związanych z czкsto zmieniającymi siк regulacjami wprowadzonymi przez państwo polskie.

Przedsiкbiorcy pragnący dostarczaж swoje produkty i usіugi dla rosyjskich instytucji rządowych muszą podporządkowaж siк zasadom i procedurom odnoszącym siк do zamуwień publicznych, ktуre powinny byж wіaściwie oceniane i wnikliwie przeanalizowane przez potencjalnego dostawcк takich produktуw lub usіug. Sprawy z zakresu ochrony środowiska takїe naleїą dziś do priorytetуw państwa polskiego, po latach zaniedbań oraz braku poszanowania i ochrony środowiska ze strony państwa. W związku z tym inwestycje w postaci wznoszenia nowych budynkуw, budowania drуg, czy inne konstrukcje budowlane wznoszone na potrzeby państwowe bądź prywatne, wymagają czкsto zezwoleń oraz ścisіego przestrzegania kryteriуw związanych z ochroną środowiska.