INTERNATIONAL LAW FIRM

Rynek miкdzynarodowy

Zdobywanie rynkуw miкdzynarodowych staіo siк nieodzowną czкścią strategii biznesowej powstających jak i obecnych polskich przedsiкbiorstw. Nasza obecnośж w Warszawie, Olsztynie i Wrocіawiu oraz stowarzyszone z nami biura w Estonii, Rosji, Јotwie, Litwie, Ukrainie i Niemczech pozwalają nam doradzaж polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym w produkcji oraz świadczeniu usіug poza granicami Polski.

Potrafimy w krуtkim czasie utworzyж zespуі bкdący w stanie zająж siк prawie kaїdym problemem lub transakcją naszego klienta gdziekolwiek na świecie. Doradzamy naszym klientom w zakіadaniu miкdzynarodowych spуіek joint-ventures, podejmowaniu nowych przedsiкwziкж biznesowych, a takїe sprzedaїy caіych przedsiкbiorstw jak i poszczegуlnych ich oddziaіуw podmiotom zagranicznym. W ten sam sposуb świadczymy nasze usіugi klientom zagranicznym w zakіadaniu przedsiкbiorstw w Polsce. Nasza sieж biur w krajach baіtyckich oraz Ukrainie i Rosji pozwala na pomoc naszym klientom w wielu waїnych sprawach naleїących do jurysdykcji sąsiednich paсstw oraz na optymalizacjк kosztуw. Regularnie oferujemy nasze doradztwo prawne w miкdzynarodowych przedsiкwziкciach joint-ventures, miкdzynarodowych fuzjach i przejкciach oraz innych operacjach o charakterze miкdzynarodowym, licencjach i prawach autorskich o zasiкgu miкdzynarodowym, miкdzynarodowej ochronie prawnej wіasności intelektualnych.