INTERNATIONAL LAW FIRM

Prawo pracy

Firma jest w stanie doradzaж polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym we wszystkich aspektach polskiego prawa pracy, takich jak umowy i negocjacje ze związkami zawodowymi, negocjacje umуw zbiorowych, wymogуw dotyczących stanowiska pracy, mobbingu, i dyskryminacji w miejscu pracy, odszkodowaс pracowniczych, renty i emerytury, naruszenia dуbr osobistych, chorуb zawodowych, bezpieczeсstwa i higieny pracy, ubezpieczeс pracowniczych oraz wynagrodzeс.

Firma wspуіpracuje z Polskimi prawnikami specjalizującymi siк w reprezentacji klientуw przed polskimi sądami oraz administracją paсstwową w zakresie praw pracowniczych.

Prawnicy firmy doradzają klientom w przygotowywaniu projektуw umуw pracy, wypowiedzeс, umуw w zakazie konkurencji, umуw o zachowaniu tajemnicy i poufności, spraw pracowniczych związanych z przejкciami polskich przedsiкbiorstw, z ich reorganizacją lub zmianą lokalizacji oddziaіu lub filii.