INTERNATIONAL LAW FIRM

Prawo handlowe i gospodarcze

Prawnicy naszej firmy specjalizujący siк w prawie handlowym i gospodarczym reprezentują przedsiкbiorstwa oraz spуіki zaangaїowane w rуїne dziaіania rynkowe takie jak produkcja, wznoszenie i sprzedaї nieruchomości, handel miкdzynarodowy oraz usіugi finansowe. Nasi prawnicy posiadają niezbкdne umiejкtności oraz doświadczenie konieczne dla zapewnienia kompleksowej obsіugi naszych klientуw, klientуw szczegуlności w:

  • zakіadaniu rуїnych form prowadzenia dziaіalności w Polsce takich jak spуіki kapitaіowe, spуіki osobowe, czy inne osoby prawne jak i nieposiadające osobowości prawnej;
  • finalizowaniu fuzji, przejкж, kupna/sprzedaїy majątku;
  • przygotowywaniu, weryfikacji oraz sporządzaniu umуw, umуw najmu/dzierїawy i innych dokumentуw;
  • rozwiązaniu bądź likwidacji spуіek, przedsiкbiorstw, innych osуb prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej.