INTERNATIONAL LAW FIRM

Prawo prywatyzacyjne

Firma zbudowaіa swoje doświadczenie w zakresie prywatyzacji w Polsce poprzez doświadczenia wyniesione z procesуw prywatyzacyjnych Estonii, Јotwie i na Litwie. Firma moїe świadczyж usіugi doradcze przy prywatyzacji polskich przedsiкbiorstw paсstwowych, sprzedaїy majątku oraz nieruchomości naleїących do przedsiкbiorstw komunalnych, poprzez dopeіnianie wszelkich procedur niezbкdnych do przeprowadzenia takich transakcji.