INTERNATIONAL LAW FIRM

Prawo spуіek handlowych

Firma oferuje swoim klientom doradztwo i reprezentacjк w zakresie prawa handlowego oraz innych uregulowaс odnoszących siк do dziaіalności gospodarczej takich jak fuzje, przejкcia, prawo rynkуw kapitaіowych, prawo wіasności intelektualnej, wynagrodzenia pracownikуw, spory wynikające ze stosunku pracy. Doradzamy nowym oraz rozwijającym siк firmom w zakіadaniu rуїnych form prowadzenia dziaіalności gospodarczej przewidzianych polskim prawem (spуіka akcyjna, spуіka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz inne spуіki. Firma jest w stanie zapewniж doradztwo w zakresie usіug finansowych takich jak oferty publiczne, fuzje. Doradzamy rуwnieї polskim i zagranicznym klientom w zakresie zawierania kontraktуw handlowych, sporządzania raportуw i analiz, umуw o zachowaniu tajemnicy i zakazie konkurencji oraz spraw wynikających ze stosunkуw pracy, miкdzy innymi przygotowywanie umуw pracy, regulaminуw pracy oraz opisуw stanowisk pracowniczych.